FAUT 50+3 Exhibition, Interior Design Program

RO: Expoziția FAUT 50+3 reprezintă un colaj de proiecte – diverse discipline, generații, ani universitari – o structurare tematică a haosului creativ, împărțită între istoria facultății, cei 50 de ani sărbătoriți în 2020, și prezentul acesteia, respectiv ultimii 3 ani universitari, în particular post pandemie, marcat de schimbări de viziune, abordare și digitalizare.

Expoziția colaj prezintă povestea discontinuă ilustrată prin proiectele din cadrul celor două licențe, Arhitectură și Mobilier și amenajări interioare, cele 3 masterate, Restaurare și Regenerare Patrimonială, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Tendințe, materiale și tehnologii noi în arhitectura de interior, activitățile de practică organizate și proiectele de cercetare elaborate.

Împărțită în trei capitole fiecare într-un spațiu propriu, Cazarma U (Strada General Eremia Grigorescu), Centrul de robotică UPT (Bulevardul Vasile Pârvan 2) și Facultatea de arhitectură și urbanism (Strada Traian Lalescu Nr. 2/A) expoziția încurajează explorarea Campusului universitar și a relației acestuia cu orașul.

A treia componentă a expoziției FAUT 50+3 este dedicată arhitecturii de interior, amenajată la parterul Facultății de Arhitectură și Urbanism. Lucrările prezentate urmăresc cronologic evoluția studenților pe parcursul celor 5 ani de studiu (3+2, licență și master), începând cu îndrumarea ghidată spre descoperirea componentei artistice prin desen liber și experimente formale din primele semestre ale programului de licență Mobilier și Amenajări Interioare și concluzionând cu proiectele complexe din cadrul masterului Tendințe, Materiale și Tehnologii Noi în Arhitectura de Interior.

Proiectele, în jurul cărora gravitează întregul ansamblu de materii, reflectă caracterul de sinteză şi interdisciplinaritatea acestui program de studiu, corelând componente din domenii tehnice și umaniste, aspecte funcționale şi estetice.

Parcurgând traseul expoziției, vizitatorul va intra gradual în contact cu frânturi din cadrul proiectelor realizate, alternând cu machete și obiecte funcționale realizate la scări diferite, pentru a se familiariza cu direcțiile și rezultatele obținute.

 

EN: The FAUT 50+3 exhibition is a collage of projects – different disciplines, generations, academic years – a thematic structuring of creative chaos, divided between the history of the faculty, the 50 years celebrated in 2020, and its present, namely the last 3 academic years, in particular post-pandemic, marked by changes in vision, approach and digitalization.

The collage exhibition presents the discontinuous story illustrated by the projects of the two bachelor’s degrees, Architecture and Furniture and Interior Design, the 3 master’s degrees, Heritage Restoration and Regeneration, Urban Planning and Landscape Design, Trends, new materials and technologies in Interior Architecture, the organized practice activities and the developed research projects.

Divided into three chapters each in its own space, the U Barracks (General Eremia Grigorescu Street), the UPT Robotics Centre (Vasile Pârvan Boulevard 2) and the Faculty of Architecture and Urban Planning (Traian Lalescu Street No. 2/A) the exhibition encourages the exploration of the university campus and its relationship with the city.

The third component of the FAUT 50+3 exhibition is dedicated to interior architecture, set up on the ground floor of the Faculty of Architecture and Urban Planning. The presented works chronologically follow the students’ evolution during the 5 years of study (3+2, bachelor and master), starting with the guided exploration towards the discovery of the artistic component through free drawing and formal experiments in the first semesters of the Furniture and Interior Design bachelor program and concluding with the complex projects of the master’s program New Trends, Materials and Technologies in Interior Architecture.

The projects, around which the whole set of subjects revolves, reflect the synthetic and interdisciplinary nature of this study programe, linking components from technical and humanistic fields, functional and aesthetic aspects.

As they walk through the exhibition, visitors will gradually come into contact with glimpses of the projects carried out, alternating with models and functional objects made at different scales, in order to become familiar with the directions and results obtained

Curated by Anghel Andreea, Andrei Racolța, Marius Găman

Assistant producers: Camil Milincu, Razvan Gaiță, Ciobanu Cristian, Cristina Povian, Otilia Tudoran