COHESION- Academic Conference

RO: Cea de-a treia ediție a Conferinței Internaționale COHESION 2023, axată pe multi-, inter- și transdisciplinaritatea arhitecturii și coeziunea acesteia cu alte profesii, a avut loc în zilele de 2 și 3 noiembrie, la Timișoara. Această ediție a făcut parte din Festivalul Școlilor de Arhitectură din România (FAST), o inițiativă a Ordinului Arhitecților din România, prin Departamentul de Educație și Formare Continuă, în parteneriat cu UPT Campus Creativ.

Aceasta s-a dedicat procesului educațional formal și informal din cadrul facultăților de arhitectură, pe tendințele actuale și răspunsurile la provocările contemporane, precum și pe modul în care programele de educație în domeniul arhitecturii și al mediului construit pot sensibiliza și contura strategii de proiectare incluzivă.

Temele conferinței au inclus: 

 • Abordări contemporane în educația arhitecturală
 • Metode de predare experimentale/inovative
 • Coeziunea între profesii / Depășirea granițelor disciplinare
 • Educația arhitecturală și practica arhitecturală
 • Provocările globale și educația în arhitectură
 • Teorii și metodologii de evaluare
 • Legături între cercetare și educația în domeniul arhitecturii
 • Educația inter-, multi- și transdisciplinară
 • Proiectarea și dezvoltarea programelor de studii
 • Managementul școlilor de arhitectură

Cu scopul de a crea un forum mai interactiv pentru discuții privind cele mai recente descoperiri în diferite domenii și contribuții originale privind educația în facultățile de arhitectură, Conferința COHESION 2023 a fost organizată sub forma unei dezbateri moderate în cadrul unei expoziții de postere. După scurte prezentări, discuțiile de grup moderate au asigurat o audiență mai mare și mai concentrată și au fost mai bine coordonate cu specificul profesiei de arhitect, realizând astfel coeziunea dorită între mediul academic și cel practic.

Ambele zile de conferință au început cu discursuri interesante din partea lectorilor invitați din Italia și Republica Dominicană. Prelegerile au fost susținute de Marina Fumo, arhitect italian, doctor în științe, profesor la Departamentul de Inginerie Civilă, Arhitectură și Mediu al Universității Federico II din Napoli, Antonella Violano, arhitect italian, doctor în științe europene, profesor asociat în tehnologia arhitecturii la Departamentul de Arhitectură și Design Industrial al Universității din Campania “L. Vanvitelli” și Alex Martínez-Suárez, arhitect, cercetător și curator dominican.

Conferința a oferit celor 52 de participanți, arhitecți, ingineri, cercetători și alți specialiști, din România, Serbia, Italia, Ungaria, Austria, Republica Dominicană și Marea Britanie, o platformă utilă unde pot împărtăși experiența lor de predare și învățare în facultățile de arhitectură pe teme legate de arhitectură, urbanism, managementul patrimoniului și design interior. 

Făcând parte din Festivalul Școlilor de Arhitectură din România, conferința a reunit cadre didactice de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism a Universității Politehnica Timișoara; Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”; Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” din cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi„ din Iași și Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură din cadrul Universității din Oradea, implicând în același timp și cadre didactice de la facultățile de arhitectură din țările vecine – Universitatea din Debrecen, Universitatea de Tehnologie și Economie din Budapesta, Universitatea din Belgrad, Universitatea de Arte din Linz.

Articolele prezentate în COHESION 2023 au fost publicate online în Journal of Architecture, Urbanism and Heritage, un jurnal științific care publică lucrări de cercetare și promovează teorii, cercetări originale și practica în domeniile arhitecturii și urbanismului (http://www.jauh.ro).

text: Ana Branea, Alexandra Keller

EN: The third International Conference  COHESION 2023, focused on the multi-, inter- and transdisciplinarity of architecture and its cohesion with other professions and took place on the 2nd and 3rd of November, in Timișoara. This edition was part of the Romanian Schools of Architecture Festival (FAST), an initiative of The Romanian Order of Architects, through its Education and Continuous Learning Department, in partnership with UPT Creative Campus.

It focused on the formal and informal educational process in Architecture faculties, current trends and responses to contemporary challenges, and how architecture and built environment education programs can raise awareness and shape strategies for inclusive design.

The conference topics included: 

 • Contemporary approaches in architectural education
 • Experimental / Innovative teaching methods
 • Cohesion between professions / Overcoming disciplinary boundaries
 • Architectural education and architectural practice
 • Global challenges and architectural education
 • Evaluation theories and methodologies
 • Links between research and architectural education
 • Inter-, Multi-, and Transdisciplinary education
 • Curriculum design and development
 • Management of Architectural Schools

Aiming to create a more interactive forum for discussions concerning the latest findings in different fields and contributions related to education in architecture faculties, the 2023 COHESION Conference was organised as a moderated debate within a poster exhibition. Following short presentations, the moderated group discussions ensured a larger and more focused audience and were better aligned with the customs of the architecture and urban planning fields, achieving the desired cohesion between academia and practice.

Both conference days started with interesting speeches from invited keynote lecturers from Italy and the Dominican Republic. Lectures were held by Marina Fumo is an Italian architect, PhD, Professor at the Department of Civil, Architectural and Environmental Engineering of the University of Naples Federico II, Antonella Violano, an Italian architect, PhD Europeus, Associate Professor in Technology of Architecture at the Department of Architecture and Industrial Design of the Università della Campania “L. Vanvitelli” and Alex Martínez-Suárez a Dominican architect, researcher, and curator. 

The conference offered its 52 participants, from Romania, Serbia, Italy, Hungary, Austria, the Dominican Republic, the United Kingdom, architects, engineers, researchers, and other specialists, a platform to exchange and share their teaching and learning experience in architecture faculties on topics related to architecture, urban planning, heritage management and interior design. 

Being part of the Romanian Schools of Architecture Festival the conference brought together educators from the Faculty of Architecture and Urban Planning of the Politehnica University Timisoara; Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism; Faculty of Architecture „G.M. Cantacuzino” of the ”Gheorghe Asachi„ Technical University of Iași and the Faculty of Construction, Cadastre and Architecture of the University of Oradea, while also engaging educators from architecture-related faculties from neighbouring countries – University of Debrecen, Budapest University of Technology and Economics, University of Belgrade, University of Arts Linz. 

Articles presented in COHESION 2023 have been published online in the Journal of Architecture, Urbanism and Heritage, a peer-review academic journal which publishes research papers and advances theory, research, and practice in the fields of architecture and urban planning (http://www.jauh.ro)

text: Ana Branea, Alexandra Keller